ΑΡΧΕΙΑ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016

Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019

Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Γ.Σ. MEGAFROST AE 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ 2021

Έκθεση Διαχείρισης 2021

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Γ.Σ.MEGAFROST AE 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ 2022

Έκθεση Διαχείρισης 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2023 16-05-23

Γ.Σ. MEGAFROST AE 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΓΕΝΙΚΗ .ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ MEGA FROST LOGISTICS AE 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2024 22-05-24

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2023

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023