ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όραμα της MEGA FROST LOGISTICS AE, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας και διανομής ειδών διατροφής, είναι η ταύτιση του ονόματός μας με επιχείρηση η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της προσπάθειας που αναφέρεται παραπάνω, τηρεί αυστηρή πολιτική για την ασφάλεια και την υγιεινή των εμπορευόμενων προϊόντων. Σε κάθε στάδιο (παραλαβή, αποθήκευση και διανομή) τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής προκειμένου να εκμηδενίσουμε τους σχετικούς κινδύνους.

Προκειμένου η επιχείρηση MEGA FROST LOGISTICS AE να είναι ταυτισμένη με την παροχή σταθερής και υψηλής ποιότητας προϊόντων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία συνίσταται από τις ακόλουθες αρχές:

❖ Άψογη συμπεριφορά προς τους πελάτες και τα στελέχη μας και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών.

❖ Διαρκής βελτίωση τόσο των υπηρεσιών μας όσο και των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας μας.

❖ Δέσμευση στη διαρκή τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας μας έτσι όπως είναι καταγεγραμμένες στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2018

❖ Διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας

❖ Δέσμευση στην τήρηση της Νομοθεσίας & την τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας των τροφίμων

❖ Ανάπτυξη και διαρκής προσπάθεια ενίσχυσης της νοοτροπίας ασφάλειας τροφίμων στο σύνολο των εργαζόμενων της επιχείρησης.

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

❖ τη μέτρηση αντίστοιχων δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων σχετικά με την ασφάλεια των εμπορευόμενων προϊόντων

❖ τη διαρκή λήψη διορθωτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες της εταιρείας μας ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων μας.

❖ την παροχή εκπαίδευσης και την συστηματική διάχυση των πληροφοριών σε όλους τους εργαζόμενους

❖ τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων εντός της εταιρείας μας με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών

❖ την καθημερινή παρακολούθηση όλων των κρίσιμων σημείων και των λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων

❖ την κατά γράμμα εφαρμογή όλων των θεσπισμένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας

❖ τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και της εξασφάλισης απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης, η επιχείρηση αναγνωρίζει απειλές και ευκαιρίες, τα αξιολογεί και θέτει στόχους για την ελαχιστοποίηση των απειλών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών, ενώ παράλληλα αναγνωρίζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη και τα σημεία ενδιαφέροντος τους, θέτει με σαφήνεια το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο Γενικός Διευθυντής

Τάσος Παπαδόπουλος

2 / 08.03.2024